Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Treść

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję poniżej o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  o przysługujących prawach z tym związanych: 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Zespół Szkół nr 3, z siedzibą w Gorlicach przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 16, e-mail: mzs3gorlice@gmail.com, tel. 18-3538491 reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Michalika.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy, e-mail: walczy@um.gorlice.pl, tel. 18 35 51 228.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Dane osobowe przetwarzane są w celu na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej wynikających z ustaw: Prawo oświatowe, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, o pracownikach samorządowych

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w celu realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora dotyczących prawidłowej realizacji umów cywilnoprawnych lub umów o pracę;

c) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

d) art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zakresie i w celach określonych w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in. ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody:

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych:

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa bądź wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu:

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

32681