Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Miejskie Przedszkole nr 2 w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://przedszkole2.mzs3.gorlice.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Krzysztof Michalik

E-mail osoby kontaktowej: sekretariat@mzs3.gorlice.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 3538490

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

1.  Budynek: Miejskie Przedszkole nr 2 mieści się w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach – budynek dydaktyczny mieszczący Miejskie Przedszkole nr 2 i Szkołę Podstawową nr 3 

 • do Przedszkola nr 2 prowadzą 3 wejścia: pierwsze od strony boiska szkolnego, drugie (zintegrowane z wejściem do Sali gimnastycznej) od strony boiska szkolnego, trzecie od strony ul. Wyszyńskiego,                 
 • wejście do Miejskiego Przedszkola nr 2 znajduje się od strony boiska szkolnego
 • wejścia są na poziomie ulicy, oprócz wejścia od strony ul. Wyszyńskiego od której prowadzą długie schody, oraz wejścia obok Sali Gimnastycznej – próg umieszczony jest na stopniu
 • wejście obok Sali Gimnastycznej wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózku,
 • wejście do Miejskiego Przedszkola nr 2 wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózku
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku jest winda,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w suterenach, parterze i I piętrze, a po skorzystaniu ze schodołazu także pomieszczenia na II piętrze budynku,
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się: na parterze (w części budynku gdzie funkcjonuje przedszkole) oraz na I piętrze budynku dydaktycznego,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • pętla indukcyjna znajduje się w pracowni komputerowej na I piętrze budynku,
 • w budynku na drzwiach do wszystkich pomieszczeń znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla,
 • w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • zapewniono dodatkowo komunikację ze szkołą i przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do niej po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności pomocy przy wejściu do budynku ucznia z niepełnosprawnością ruchową i jego opiekuna.

2. Budynek: Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach – sala gimnastyczna

 • do budynku Sali gimnastycznej prowadzi 1 wejście od strony boiska szkolnego zintegrowane z wejściem do budynku szkoły podstawowej,
 • wejście nie jest na poziomie ulicy - próg drzwi wejściowych umieszczony jest na stopniu,
 • do wejścia prowadzą schody,
 • wejście wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózku,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w pobliżu budynku (w ciągu ul. Wróblewskiego) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku na drzwiach do wszystkich pomieszczeń znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Wjazd na plac obok budynku szkoły od strony boiska szkolnego zabezpieczony szlabanem uruchamianym pilotem.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

32682